img

Domy premium w przystępnej cenie

Aby uzyskać jak najlepsze parametry przenikalności przegród w naszych domach stosujemy tylko sprawdzone materiały z najwyższej półki.

Zobacz ofertę Umów wizytę

Premium houses at an affordable price

To obtain the best possible parameters of the walls in our houses, we only use proven, top-shelf materials.

View offer Make an appointment

Premium-Häuser zum günstigen Preis

Um die bestmöglichen Parameter der Wände in unseren Häusern zu erreichen, verwenden wir nur bewährte, erstklassige Materialien.

Zum Angebot Einen Termin machen
img

Hausformator budowa domu do 70m2 w 21 Dni

Czas realizacji liczony jest od wykonania fundamentów. Aby postawić dom u klienta fundamenty muszą uzyskać odpowiednią wytrzymałość. Dlatego konieczne jest odczekanie 21 dni przed posadowieniem na nich domu.

Zobacz ofertę Umów wizytę

Hausformator building a house up to 70m2 in 21 days

The implementation time is counted from the completion of the foundations. In order to build a house at the client's site, the foundations must obtain adequate strength. Therefore, it is necessary to wait 21 days before building a house on them.

View offer Make an appointment

Hausformator Hauses bis zu 70 m² in 21 Tagen

Die Ausführungszeit wird ab Fertigstellung der Fundamente gezählt. Um ein Haus beim Kunden bauen zu können, müssen die Fundamente eine ausreichende Festigkeit aufweisen. Daher muss man 21 Tage warten, bevor man darauf ein Haus baut.

Zum Angebot Einen Termin machen
img

Hausformator to gwarancja wysokiej jakości

Kupując dom w Hausformator dostajesz 5 lat gwarancji. W tym czasie nasz serwis usunie wszystkie ewentualne usterki. Możliwe jest przedłużenie gwarancji do 10 lat za dodatkową opłatą.

Zobacz ofertę Umów wizytę

Hausformator is a guarantee of high quality

When you buy a house at Hausformator, you get a 5-year warranty. During this time, our service will remove all possible faults. It is possible to extend the warranty to 10 years for an additional fee.

View offer Make an appointment

Hausformator ist ein Garant für höchste Qualität

Wenn Sie bei Hausformator ein Haus kaufen, erhalten Sie 5 Jahre Garantie. Während dieser Zeit beseitigt unser Service alle möglichen Störungen. Gegen eine zusätzliche Gebühr besteht die Möglichkeit, die Garantie auf 10 Jahre zu verlängern.

Zum Angebot Einen Termin machen
7 Zakładów Produkcyjnych Production Plants Produktionsanlagen
82 Specjalistów Produkcji Production Specialists Produktionsspezialisten
17 Wyprodukowanych Modułów Manufactured Modules Hergestellte Module

Lista zmian od 1 stycznia 2024

+Każdy model można kupić w wersji podstawowej
czyli stan surowy zamknięty

+Oferujemy wybór izolacji w 2 technologiach
(zamknięta dyfuzja) lub (otwarta dyfuzja)

+Oferujemy większy zakres usług elektrycznych i hydraulicznych

+Oferujemy usługę Concierge Hausformator:

WIĘKSZY ZAKRES OFERTY I USŁUG

ZMIANY HAUSFORMATOR 2024

BUDOWA DOMU JESZCZE SZYBCIEJ

Od teraz kupując u nas dom instalacje: elektryczna i wodno-kanalizacyjna rozprowadzane są po złożeniu domu w całość zamiast w zakładzie produkcyjnym.

+ Możliwość zakupu tańszego domu

+ Mniejsza wpłata początkowa przed dostawieniem domu

+ Większa dowolność w rozmieszczeniu wyprowadzeń

+ Więcej usług dodatkowych dla każdego modelu

HAUSFORMATOR

OFERTA GOTOWYCH DOMÓW / REALIZACJA 21 DNI HOUSES OFFER / COMPLETION IN 21 DAYS HÄUSERANGEBOT / FERTIGSTELLUNG IN 21 TAGEN

Czym jest sieć Hausformator What is the Hausformator network? Was ist das Hausformator-Netzwerk?

Kompleksowa usługa budowy domu Comprehensive house construction service Umfassender Hausbauservice

02

Sklepy hausformator Hausformator stores Hausformator-Filialen

Punkty sprzedaży domów zlokalizowane w galeriach handlowych zajmujące się sprzedażą, tworzeniem projektów pod klienta i nadzorem realizacji zamówienia. House sales points located in shopping malls dealing with sales, creating customer-specific projects and supervising order execution. Hausverkaufsstellen in Einkaufszentren, die sich um den Verkauf, die Erstellung kundenspezifischer Projekte und die Überwachung der Auftragsausführung kümmern.

14

Zakłady Produkcyjne Production Plants Produktionsstätten

Hausformator to rozbudowana sieć zakładów produkcyjnych budujących domy w technologii modułowej. Obecnie na terenie Polski znajduje się 14 zakładów dzięki temu posiadamy bardzo duże zdolności produkcyjne. Hausformator is an extensive network of production plants building houses using modular technology. Currently, there are 14 plants in Poland, thanks to which we have very large production capacities. Hausformator ist ein umfangreiches Netzwerk von Produktionsbetrieben, die Häuser in Modulbauweise bauen. Derzeit gibt es in Polen 14 Werke, wodurch wir über sehr große Produktionskapazitäten verfügen.

05

Ekipy montażowe Assembly teams Montageteams

Wyprodukowany w zakładzie dom dostarczany jest do klienta w modułach przestrzennych, których montażem zajmuje się wyspecjalizowana ekipa Hausformator. The house manufactured in the plant is delivered to the customer in spatial modules, which are assembled by a specialized Hausformator team. Das im Werk hergestellte Haus wird in räumlichen Modulen an den Kunden geliefert, die von einem spezialisierten Hausformator-Team zusammengebaut werden.

Technologia Hausformator Hausformator technology Hausformator-Technologie

Konstrukcję nośną budynku stanowią stalowe ramy modułów (standardowe wymiary 6.0m x 3.0m). Ramy modułów wypełnione są rusztem drewnianym z drewna konstrukcyjnego C24 z izolacją dopasowaną do wymagań dla domu całorocznego WT2021. The supporting structure of the building consists of steel module frames (standard dimensions 6.0m x 3.0m). The module frames are filled with a wooden grid made of C24 construction wood with insulation tailored to the requirements for a WT2021 year-round house. Die Tragkonstruktion des Gebäudes besteht aus Stahlmodulrahmen (Standardabmessungen 6,0m x 3,0m). Die Modulrahmen sind mit einem Holzgitter aus C24-Konstruktionsholz mit einer auf die Anforderungen eines WT2021-Ganzjahreshauses abgestimmten Dämmung gefüllt.

Dom wykonujemy w jednym z naszych zakładów produkcyjnych. Gotowe moduły z zamontowanymi drzwiami oraz przeszkleniami transportujemy do klienta. Montaż na miejscu trwa standardowo 2 dni. We make the house in one of our production plants. We transport ready-made modules with doors and glazing to the customer. On-site assembly typically takes 2 days. Wir fertigen das Haus in einer unserer Produktionsstätten. Wir transportieren fertige Module mit Türen und Verglasung zum Kunden. Die Montage vor Ort dauert in der Regel 2 Tage.

about
img

25 lat doświadczenia w budownictwie 25 years of experience in construction 25 Jahre Erfahrung in der Baubranche

Informacje wstępne Introductory information Einführende Informationen

Typ budynku / Powierzchnia / Czas realizacji Building type / Area / Completion time Gebäudetyp / Fläche / Fertigstellungszeit

Pierwszym etapem jest określenie powierzchni zabudowy oraz typu dachu budynku. Pozwoli to określić całkowity koszt inwestycji. W naszej ofercie posiadany domy parterowe oraz domy z dachem dwuspadowym. Decydując się na typ budynku należy sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania czy na posiadanej przez Państwa działce nie jest wymagany określny kąt nachylenia dachu. The first stage is to determine the building area and the type of building roof. This will allow you to determine the total cost of the investment. Our offer includes single-story houses and houses with a gable roof. When deciding on the type of building, check the local development plan whether a specific roof inclination angle is required on your plot. Der erste Schritt besteht darin, die Gebäudefläche und die Art des Gebäudedachs zu bestimmen. Dadurch können Sie die Gesamtkosten der Investition ermitteln. Unser Angebot umfasst einstöckige Häuser und Häuser mit Satteldach. Prüfen Sie bei der Entscheidung über den Gebäudetyp anhand des örtlichen Bebauungsplans, ob auf Ihrem Grundstück ein bestimmter Dachneigungswinkel erforderlich ist. Zobacz więcej View more Mehr ansehen

img
Wyprodukowane Produced Produziert
Moduły Modules Module

13

Odtwórz film Play video Video abspielen

Firma Hausformator Hausformator company Firma Hausformator

Jesteśmy producentem domów energooszczędnych, które cieszą się coraz większą popularnością w Polsce jak i na świecie. Nasza firma dokłada wszelkich starań do jakości świadczonych usług. Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie i z pełnym profesjonalizmem, zaspokajając potrzeby najbardziej wymagających klientów. We are a manufacturer of energy-efficient houses, which are becoming more and more popular in Poland and around the world. Our company makes every effort to ensure the quality of the services provided. We approach each order individually and with full professionalism, meeting the needs of the most demanding customers. Wir sind Hersteller von energieeffizienten Häusern, die in Polen und auf der ganzen Welt immer beliebter werden. Unser Unternehmen unternimmt alle Anstrengungen, um die Qualität der erbrachten Dienstleistungen sicherzustellen. Wir gehen jeden Auftrag individuell und mit voller Professionalität an und erfüllen die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden.

Nasza Produkcja Our Production Unsere Produktion

Jak wygląda zakład produkcyjny What does the production plant look like Wie sieht die Produktionsanlage aus

Doświadczony zespół, szybka i profesjonalna realizacja zleceń. W odróżnieniu od konkurencji umożliwiamy wizyty w zakładzie produkcyjnym. Experienced team, fast and professional execution of orders. Unlike our competitors, we allow visits to the production plant. Erfahrenes Team, schnelle und professionelle Auftragsabwicklung. Im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern ermöglichen wir Besuche in der Produktionsanlage.

Procedura budowy Bauablauf Construction procedure

Budowa domu krok po kroku Building a house step-by-step Ein Haus bauen - Schritt für Schritt

img

1. Wybór modelu 1. Selecting a model 1. Auswahl eines Modells

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie wymagań w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Nie wszędzie w Polsce można stawiać domy parterowe z płaskim dachem. Jeżeli wymagany jest określony kąt nachylenia dachu, należy wybrać jeden z naszych modeli z dachami dwuspadowymi.

Decydując się na dom z naszej oferty należy podliczyć koszt całkowity usług:

 • Model domu (np GX35)
 • Transport (zależy od dystansu)
 • Fundamenty
 • Dodatki (np ogrzewanie)

Na tym etapie klient zna już końcową cenę, bez ukrytych kosztów.

The first step is to check the requirements in the local development plan.

Not everywhere in Poland you can build single-story houses with a flat roof. If a specific roof angle is required, choose one of our models with gable roofs.

When choosing a house from our offer, you should add the total cost of services:

 • House model (e.g. GX35)
 • Transport (depends on distance)
 • Foundations
 • Extras (e.g. heating)

At this stage, the customer already knows the final price, without any hidden costs.

Nicht überall in Polen kann man einstöckige Häuser mit Flachdach bauen. Wenn ein bestimmter Dachwinkel erforderlich ist, wählen Sie eines unserer Modelle mit Satteldächern.

Wenn Sie ein Haus aus unserem Angebot auswählen, sollten Sie die Gesamtkosten der Dienstleistungen addieren:

 • Hausmodell (z. B. GX35)
 • Transport (abhängig von der Entfernung)
 • Fundamente
 • Extras (z. B. Heizung)

Zu diesem Zeitpunkt kennt der Kunde bereits den Endpreis, ohne versteckte Kosten.

Zobacz ofertę View offer Zum Angebot
img

2. Modyfikacja projektu 2. Design modification 2. Designmodifikation

Po podpisaniu umowy klient umawia się na spotkanie z naszym architektem.

Oferta dotycząca każdego modelu domu przewiduje zmiany podziału pomieszczeń. Zmiana pozycji przeszkleń też jest możliwa. Dodatkowo koszt ściany z izolacją i przeszklenia jest porównywalny więc można dodać lub odjąć okno. Podczas konsultacji z architektem ustalane jest też rozmieszczenie wyprowadzeń instalacji.

 • Podział pomieszczeń
 • Rozmieszczenie wyprowadzeń
 • Umiejscowienie okien
 • Ilość okien

After signing the contract, the client makes an appointment with our architect.

The offer for each house model includes changes in the division of rooms. Changing the position of the glazing is also possible. Additionally, the cost of an insulated wall and glazing is comparable, so you can add or subtract a window. During consultations with the architect, the arrangement of the installation terminals is also determined.

 • Room layout
 • Arrangement of installation pins
 • Window placement
 • The number of windows

Nach Vertragsunterzeichnung vereinbart der Kunde einen Termin mit unserem Architekten.

Das Angebot für jedes Hausmodell umfasst Änderungen in der Raumaufteilung. Auch eine Veränderung der Position der Verglasung ist möglich. Darüber hinaus sind die Kosten für eine isolierte Wand und Verglasung vergleichbar, sodass Sie ein Fenster hinzufügen oder entfernen können. Im Rahmen der Beratung mit dem Architekten wird auch die Anordnung der Installationsterminals festgelegt.

 • Aufteilung der Räume
 • Anordnung der Montagestifte
 • Fensterplatzierung
 • Anzahl der Fenster
Zobacz ofertę View offer Zum Angebot
img

3. Budowa domu 3. House construction 3. Haus bauen

Dom budowany jest w zakładzie produkcyjnym. Podczas produkcji klient ma możliwość zobaczenia swojego domu na każdym etapie montażu.

Budowa domu 70m2 trwa zazwyczaj 14 dni. Po tym czasie dom jest ustawiany na placu przed halą produkcyjną. Wtedy klient zapraszany jest na odbiór techniczny. Na tym etapie dom jest już całkowicie skończony w przypadku elewacji drewnianej. Przy elewacji tynkowanej dom jest z nałożoną warstwą siatki z klejem a nasza ekipa tynkuje budynek dopiero po montażu u klienta.

 • Szybko
 • Profesjonalnie
 • Kontrola na każdym etapie
 • Odbiór końcowy

The house is built in a production plant. During production, the customer has the opportunity to see his house at every stage of assembly.

Construction of a 70m2 house usually takes 14 days. After this time, the house is placed on the square in front of the production hall. Then the customer is invited to a technical inspection. At this stage, the house is completely finished in the case of the wooden facade. When the façade is plastered, the house is covered with a layer of mesh and glue, and our team plasters the building only after assembly at the customer's site.

 • Quick
 • Professionally
 • Control at every stage
 • Final inspection

Das Haus ist in einer Produktionsanlage gebaut. Während der Produktion hat der Kunde die Möglichkeit, sein Haus in jeder Phase der Montage zu besichtigen.

Der Bau eines 70 m² großen Hauses dauert normalerweise 14 Tage. Nach dieser Zeit wird das Haus auf den Platz vor der Produktionshalle gestellt. Anschließend wird der Kunde zu einer technischen Besichtigung eingeladen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Haus im Hinblick auf die Holzfassade vollständig fertiggestellt. Beim Verputzen der Fassade wird das Haus mit einer Netz- und Leimschicht abgedeckt und unser Team verputzt das Gebäude erst nach der Montage beim Kunden vor Ort.

 • Schnell
 • Professionell
 • Kontrolle in jeder Phase
 • Endabnahme des Gebäudes
Zobacz ofertę View offer Zum Angebot
img

4. Dostawa i Montaż 4. Delivery and Installation 4. Lieferung und Installation

Po odbiorze końcowym w zakładzie produkcyjnym i płatności końcowej dom transportowany jest do klienta samochodami ciężarowymi z HDS.

Dom przyjeżdża podzielony na moduły 6m x 3m. Na miejscu ustawiane są one na fundamentach i rozpoczynany jest etap montażu. Dla elewacji tynkowanej standardowo trwa to 2-3 dni. Przy elewacji drewnianej jest to 1 dzień. Jeżeli klient planuje w przyszłości przestawianie domu, moduły są skręcane. W innym przypadku stalowe ramy spawamy punktowo. Od czasu zakończenia prac klient ma ochronę gwarancyjną 5 lat na naprawę usterek.

 • Montaż 2-3dni
 • Elewacja w pełni wykończona
 • Ubezpieczony transport
 • Gwarancja 5 lat

After final acceptance at the production plant and final payment, the house is transported to the customer by HDS trucks.

The house arrives divided into 6m x 3m modules. On site, they are placed on foundations and the assembly stage begins. For a plastered facade, it usually takes 2-3 days. In the case of a wooden facade, it takes 1 day. If the customer plans to move the house in the future, the modules are screwed together. Otherwise, we spot weld the steel frames. From the time the work is completed, the customer has a 5-year warranty for repairs of defects.

 • Assembly 2-3 days
 • The facade is fully finished
 • Insured transport
 • Warranty 5 years

Nach der Endabnahme im Produktionswerk und der Restzahlung wird das Haus mit HDS-Lkw zum Kunden transportiert.

Das Haus ist in 6 x 3 m große Module unterteilt. Vor Ort werden sie auf Fundamente gestellt und die Montage beginnt. Bei einer verputzten Fassade dauert es in der Regel 2-3 Tage. Bei einer Holzfassade dauert es 1 Tag. Wenn der Kunde in Zukunft einen Umzug plant, werden die Module miteinander verschraubt. Ansonsten schweißen wir die Stahlrahmen punktuell. Ab Abschluss der Arbeiten hat der Kunde 5 Jahre Gewährleistung auf die Mängelbeseitigung.

 • Montage 2-3 Tage
 • Die Fassade ist fertig
 • Versicherter Transport
 • Garantie 5 Jahre
Zobacz ofertę View offer Zum Angebot
Nasz zespół Our team Unser Team

Poznaj fachowców Hausformator Meet Hausformator specialists Treffen Sie Hausformator-Spezialisten

img

Vlad

Kierownik Produkcji Hausformator Hausformator Production Manager Hausformator Produktionsleiter
img

Andrzej

Kierownik montażu zewnętrznego External assembly manager Außenmontageleiter
img

Andrzej

Monter konstrukcji drewnianych Installer of wooden structures Installateur von Holzkonstruktionen
img

Maciek

Kierownik Spawalni Hausformator Head of Hausformator Welding Shop Leiter der Schweißerei Hausformator
img

Vlad

Monter konstrukcji drewnianych Installer of wooden structures Installateur von Holzkonstruktionen
img

Aleksander

Monter konstrukcji drewnianych Installer of wooden structures Installateur von Holzkonstruktionen
img

Siergiej

Monter konstrukcji drewnianych Installer of wooden structures Installateur von Holzkonstruktionen
img

Dimitri

Monter konstrukcji drewnianych Installer of wooden structures Installateur von Holzkonstruktionen
img

Ryszard

Specjalista ds. instalacji sanitarnych Specialist in sanitary installations Spezialist für Sanitärinstallationen
img

Tatiana

Monter konstrukcji drewnianych Installer of wooden structures Installateur von Holzkonstruktionen
Centrala Hausformator Hausformator headquarters Hausformator-Zentrale

Zakład produkcyjny Wrocław Production plant Wrocław Produktionsstätte Breslau

Nasza przyjazna atmosfera ułatwia nam kontakt z klientem. Our friendly atmosphere makes it easier for us to contact our clients. Unsere freundliche Atmosphäre erleichtert uns den Kontakt zu unseren Kunden.

img

Anita Piasecka

Dyrektor Organizacyjny,
Główny Architekt
Organizational Director,
Chief Architect
Organisationsdirektor,
Chefarchitekt

img

Piotr Brandys

Logistyka Logistics Logistiker

img

Maria Grażyńska

Specjalista ds. marketingu Marketing specialist Marketing Spezialist

img

Wiktoria Wasiluk

Projektantka wnętrz Interior designer Innenarchitekt

img

Alicja Kola

Projektantka wnętrz Interior designer Innenarchitekt

Nasz wybór Our choice Unsere Wahl

Partnerzy i zaufani producenci Partners and trusted producers Partner und vertrauenswürdige Produzenten

Dbając o jakość naszych produktów współpracujemy tylko z najlepszymi dostawcami materiałów budowlanych. Taking care of the quality of our products, we cooperate only with the best suppliers of building materials. Wir achten auf die Qualität unserer Produkte und arbeiten nur mit den besten Baustofflieferanten zusammen.

Formularz kontaktowy Contact form Kontakt Formular

Umów wizytę w zakładzie Make an appointment at the plant Vereinbaren Sie einen Termin im Werk

Jesteś zainteresowany naszymi domami? Odwiedź nas w zakładzie produkcyjnym i zobacz na żywo budynki w trakcie realizacji. Are you interested in our houses? Visit us at the production plant and see the buildings under construction in real life. Interessieren Sie sich für unsere Häuser? Besuchen Sie uns in der Produktionsanlage und sehen Sie sich die im Bau befindlichen Gebäude live an.

Szybkie pytania Quick questions Kurze Fragen

Najczęściej zadawane pytania Frequently Asked Questions Häufig gestellte Fragen

Nasz zespół specjalistów opracował odpowiedzi na najcześciej pojawiające się pytania zadawane przez naszych klientów. Our team of specialists has developed answers to the most frequently asked questions by our clients. Unser Spezialistenteam hat Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen unserer Kunden entwickelt.

Technologia modułowa Hausformator została specjalnie opracowana aby budynek spełniał WT2021 warunki techniczne do budowy domu całorocznego. The Hausformator modular technology was specially developed so that the building meets WT2021 technical conditions for the construction of a year-round house. Die Hausformator-Modultechnik wurde speziell entwickelt, damit das Gebäude die technischen Bedingungen WT2021 für den Bau eines Ganzjahreshauses erfüllt.

Standardowo przy elewacji tynkowanej ściany zewnętrzne ocieplamy 10cm wełny skalnej i 10cm styropianu. Dla elewacji drewnianej stosujemy 20cm wełny skalnej. As a standard, for plastered facades, we insulate external walls with 10 cm of rock wool and 10 cm of polystyrene. For a wooden facade, we use 20 cm of stone wool. Standardmäßig dämmen wir bei verputzten Fassaden die Außenwände mit 10 cm Steinwolle und 10 cm Styropor. Für eine Holzfassade verwenden wir 20 cm Steinwolle.

Podczas montażu końcowego konsultujemy z klientem czy planuje przenosić budynek w przyszłości. Zależnie od tego wybieramy odpowiednią metodę łączenia modułów. Spawanie punktowe lub skręcanie. During final assembly, we consult with the client whether he or she plans to move the building in the future. Depending on this, we choose the appropriate method of connecting modules. Spot welding or screwing. Bei der Endmontage besprechen wir mit dem Kunden, ob er in Zukunft einen Umzug des Gebäudes plant. Abhängig davon wählen wir die geeignete Art der Modulverbindung. Punktschweißen oder Schrauben.

Dom wytwarzany jest w zakładzie produkcyjnym. Moduły na dom 70m2 są już gotowe po 14 dniach. Montaż na działce trwa 2dni. W naszej ofercie gwarantujemy klientowi budowę domu w czasie 21 dni od momentu wylania fundamentów. The house is manufactured in a production plant. Modules for a 70 m2 house are ready after 14 days. Installation on the plot takes 2 days. Our offer guarantees that the client will be able to build a house within 21 days from the moment the foundations are poured. Das Haus wird in einer Produktionsanlage hergestellt. Module für ein 70 m2 großes Haus sind nach 14 Tagen fertig. Die Installation auf dem Grundstück dauert 2 Tage. Unser Angebot garantiert, dass der Kunde innerhalb von 21 Tagen nach dem Gießen des Fundaments ein Haus bauen kann.

Dajemy 5 lat gwarancji na wszystkie nasze domy. W tym czasie w razie jakiś usterek klient otrzyma pomoc naszej ekipy serwisowej. Jeżeli użyte przez nas materialy mają dłuższy czas gwarancji, przechodzi ona na klienta. We give a 5-year warranty on all our houses. During this time, in case of any faults, the customer will receive help from our service team. If the materials we use have a longer warranty period, the warranty period is transferred to the customer. Auf alle unsere Häuser gewähren wir 5 Jahre Garantie. Während dieser Zeit erhält der Kunde im Störungsfall Hilfe von unserem Serviceteam. Sofern für die von uns verwendeten Materialien eine längere Gewährleistungsfrist besteht, geht die Gewährleistungsfrist auf den Kunden über.

Odwiedź nas w zakładzie produkcyjnym Visit us at the production plant Besuchen Sie uns im Produktionswerk

Follow Us

Top